Zadzwoń+48 182068501

Adres siedziby szkołyul. Gimnazjalna 1, 34-500 ZAKOPANE

Szanowni nauczyciele, uczniowie i rodzice, informujemy, że od 31 stycznia 2022 obowiązywać będzie nowy plan lekcji.

Prosimy zapoznać się z nim w zakładce PLAN LEKCJI.

W dniach 17-30 stycznia 2022 w województwie małopolskim trwają ferie zimowe. Przypominamy, że uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem przez tydzień ferii odbywają praktykę, a drugi pozostaje wolny od zajęć szkolnych i praktycznych.

Życzymy bezpiecznego odpoczynku i pracy!

Szanowni Mistrzowie, Rodzice i Uczniowie, informujemy, że zgodnie z art. 44q Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327, wraz ze zmianami) od roku szkolnego 2021/2022 ukończenie branżowej szkoły I stopnia związane jest z: uzyskaniem pozytywnych ocen klasyfikacyjnych oraz przystąpieniem do egzaminu czeladniczego (młodociany pracownik przygotowywany u rzemieślnika).

JEŚLI UCZEŃ NIE PRZYSTĄPI DO EGZAMINU,
POWTARZA OSTATNIĄ KLASĘ SZKOŁY!

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej.

Termin złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego oraz wniesienia opłaty mija 28 lutego 2022.

Wymagane załączniki:

aktualna fotografia (format legitymacyjny, czytelnie podpisana)

oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej (wskazane imię i nazwisko ucznia), wpłaty należy dokonać na nr rachunku bankowego: 43 8811 0006 0000 0000 5119 0001

skan umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

zaświadczenie potwierdzające realizację nauki zawodu wystawione przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem

– jeśli uczeń zaliczył naukę zawodu u kilku pracodawców, należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy

– dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu laureata w wybranym ogólnopolskim konkursie, olimpiadzie lub turnieju (daje to możliwość zwolnienia ze zdawania wybranych zadań lub tematów egzaminacyjnych).

Powyższe dokumenty składamy w Biurze Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem (ul. Gimnazjalna 1, piętro I).

TERMINY EGZAMINÓW CZELADNICZYCH
W IZBIE RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W NOWYM SĄCZU:
15 marca – 10 czerwca 2022 r.

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki, dnia 10 stycznia 2022 uczniowie wszystkich typów szkół wracają do nauki stacjonarnej.

Do zobaczenia!