Zadzwoń+48 182068501

Adres siedziby szkołyul. Gimnazjalna 1, 34-500 ZAKOPANECzeladnik to osoba, u której dzięki zdanemu egzaminowi czeladniczemu stwierdzono opanowanie przez ucznia, młodocianego pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu, umiejętności praktycznych oraz teoretycznych w zawodzie rzemieślniczym.

Zdany egzamin umożliwia czeladnikowi zatrudnienie w zawodzie, zatem czeladnik jest zaliczany w poczet rzemieślników.

Od roku szkolnego 2021/2022 ustawa stanowi, że przystąpienie do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe i jest zwieńczeniem nauki w branżowej szkole I stopnia. Jeśli uczeń nie przystąpi do egzaminu, powtarza ostatnią klasę. Ten wymóg ma przyczynić się do wzmocnienia działań w kierunku zwiększania jakości kształcenia:

uczniowie zawodów rzemieślniczych przystępują do egzaminu czeladniczego organizowanego przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

uczniowie zawodów nierzemieślniczych (np. sprzedawcy), zdają egzamin z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINU CZELADNICZEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023


Niektóre zasady egzaminacyjne
od roku szkolnego 2021/2022:

➣ aby zdać egzamin, należy uzyskać co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania z części pisemnej i 75% z części praktycznej

➣ wprowadzenie łącznych wyników z egzaminów zawodowych na dokumentach


➣ wyniki z egzaminu zawodowego mogą być brane pod uwagę przy rekrutacji na studia wyższe (po dokształceniu się i egzaminie maturalnym)


informatory Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z przykładowymi pytaniami i zadaniami z egzaminu zawodowego