Zadzwoń+48 182068501

Wyślij e-mailszkola.cechowa@wp.pl

Adres siedziby szkołyul. Gimnazjalna 1, 34-500 ZAKOPANE

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem przypomina o konieczności składania wniosków o egzaminy czeladnicze w 2023r  przez uczniów klas III-cich  Szkół Branżowych.

1. WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY  do złożenia :

 • Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).
 • Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na podany we wniosku rachunek bankowy.
 • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym realizację nauki zawodu wystawionym przez Cech.
 • W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu.
 • Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim – dokumenty umożliwiają uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań lub tematów egzaminacyjnych.
 • Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia lub uwierzytelnione przez upoważniony cech.
 • WNIOSEK o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego ucznia ostatniej klasy szkoły branżowej I stopnia będącego pracownikiem młodocianym zatrudnionym u rzemieślnika na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Załącznik nr 1
 • WNIOSEK o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego pracownika młodocianego nie będącego uczniem szkoły branżowej I stopnia. Załącznik nr 2
 • KLAUZULA  informacyjna w zakresie egzaminu czeladniczego. Załącznik nr 3

2.TERMINY ZŁOŻENIA wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego:

 • Młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu u rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia – Nieprzekraczalny termin złożenia wniosku  wraz z wniesioną opłatą za egzamin czeladniczy –  do 28 lutego 2023 r. 
 • Młodociany pracownik, który ukończył naukę zawodu u rzemieślnika  oraz dokształcanie teoretyczne w formach pozaszkolnych – składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika .